پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نحوه روشن کردن پیپ چگونه است؟

1 پاسخ 1

بهترین نتیجه پس از روشن کردن پیپ زمانی بدست می آید که آتش به قسمت میانی آتشگاه شما رسیده باشد و قسمت فوقانی آتشگاه نیز نسوخته باشد. البته قبل از روشن کردن پیپ میبایستی آن را پر کنید. لذا ابتدا پیپ خود را درون کیسه توتون ببرید و با انگشت شصت خود توتون را درون آتشگاه بریزید (این صحیحترین روش است)، مقدار توتون باید تقریبا حجم فشرده شده ای داشته باشد. برای روشن کردن پیپ دو روش متداول وجود دارد. روش اول آنکه سیخ پیپ را درون توتون فرو برده و یک مخروط ایجاد کنید به صورتی که شکم آن قسمت میانی پیپ باشد. با فندک مخصوص آتش را به توتون نزدیک کنید و سپس چند پک بزنید تا آتش فعال شود. پس از آن با سیخ روی پیپ بکشید تا توتون روی پیپ را دوباره بپوشاند. لازم است توجه داشه باشید آن مقدار آتش به پیپ خود نزدیک کنید که سطح توتون شما نسوزد. روش دوم بدین صورت است بعد از آنکه توتون را در پیپ ریختید آنقدر توتون را با انگشت فشار دهید که حجم آن زیاد فشرده نشده باشد. سپس آتش را به توتون نزدیک کنید و شروع به کشیدن نمائید تا آنجایی که از امر کم کم و آهسته شروع شود. توجه نمائید بهترین حالت زمانی است که آتش را در قسمت میانی پیپ نگه دارید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روشن کردن پیپ) (نحوه استفاده از پیپ) (طرز استفاده از پیپ) (روش استفاده از پیپ) (طریقه روشن کردن پیپ) (روش روشن کردن پیپ) (نحوه پر کردن پیپ) (طریقه استفاده از پیپ) (نحوه پیپ کشیدن) (آموزش روشن کردن پیپ) (روش روشن كردن پيپ) (فندک مخصوص پیپ) (پیپ) (طرز روشن کردن پیپ) () (نحوه کشیدن پیپ) (روشن كردن پيپ) (طرز کشیدن پیپ) (روش پر کردن پیپ) (طرز روشن كردن پيپ) (طریقه استفاده پیپ) (نحوه استعمال پیپ) (استفاده از پیپ) (روش پیپ کشیدن) (طرز استفاده از پيپ) (فیلتر پیپ) (طریقه استفاده از فیلتر پیپ) (استفاده پيپ) (پيپ+نحوه) (روشنکردن پیپ) (پيپ)