پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نماز صبح چند رکعت است؟

1 پاسخ 1

نماز صبح دو 2 رکعت است.
نماز ظهر چهار 4 رکعت است.
نماز عصر چهار 4 رکعت است.
نماز مغرب سه 3 رکعت است.
نماز عشا چهار 4 رکعت است.
در مجموع مسلمانان در طی یک شبانه روز هفده 17 رکعت نماز می خوانند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماز صبح چند رکعت است) (نماز صبح چند رکعت است؟) (نماز صبح چند رکعت) (نماز صبح چند ركعت است) (نمازصبح چندرکعت است) (نمازصبح چند رکعت است) (نماز یومیه چند رکعت است) (نماز صبح چند رکت است) (نماز صبح چند رکعته) (نماز صبح چند رکعت است) (نماز صبح چند رکعت است ) (نماز ظهر چند رکعت است) (نمازهای یومیه چند رکعت است؟) (نماز+صبح+چند+رکعت+است) () (نماز صبح چند) (نماز چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت) (نماز شام چند رکعت است؟) (نماز شب چند رکعت است) (نماز ها چند رکعت است) (نماز ظهر چند رکعت است ) (نماز ظهر چند رکعت) (نماز ظهر چند رکعت است؟) (نماز یومیه چنذ رکعت)