پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نماز ظهر چند رکعت است؟

1 پاسخ 1

نماز صبح دو 2 رکعت است.
نماز ظهر چهار 4 رکعت است.
نماز عصر چهار 4 رکعت است.
نماز مغرب سه 3 رکعت است.
نماز عشا چهار 4 رکعت است.
در مجموع مسلمانان در طی یک شبانه روز هفده 17 رکعت نماز می خوانند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماز ظهر چند رکعت است) (نماز ظهر و عصر چند رکعت است) (نماز ظهر چند رکعته) (نماز ظهر چند رکعت) (نماز ظهر چند رکت است) (نماز ظهر چند ركعت است) () (نماز ظهر چند رکعت است؟) (نماز چند رکعت است) (نماز ظهر و عصر چند رکعت است؟) (نمازظهرچندرکعت است) (نماز ظهر چند رکعت هست) (نماز صبح چند رکعت است) (نماز ظهر چند رکعت است ) (نماز ظهر وعصر چند رکعت است) (نماز+ظهر+چند+رکعت+است) (نماز ظهرچندرکعت است) (نماز عصر چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت است) (نماز ظهر جند ركعت) (نماز ظهر چند رکعت؟) (نماز چند رکعت دارد) (نماز چند رکعت) (نماز یومیه چند رکعت است) (نمازها چند رکعت هستند) (نماز صبح چند رکعت) (نمازها چند رکعت است) (نماز صبح چند ركعت است) (نماز صبح چند رکعته) (نمازهای یومیه چند رکعت است؟) (نماز چند رکت است) (نمار ظهر چند) (نمازصبح چندرکعت است) (نماز مغرب چند رکعت دارد) (نماز مغرب چند رکت است) (نمازصبح چند رکعت است) (نماز مغرب چند ركعت است) (رکعت نمازظهر) (نماز مغرب چند رکعت) (نماز عصر چند رکعت) (نماز مغرب چند) (نماز عشا چند رکعت است) (نماز عشاء چند رکعت است)