پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نماز عصر چند رکعت است؟

1 پاسخ 1

نماز صبح دو 2 رکعت است.
نماز ظهر چهار 4 رکعت است.
نماز عصر چهار 4 رکعت است.
نماز مغرب سه 3 رکعت است.
نماز عشا چهار 4 رکعت است.
در مجموع مسلمانان در طی یک شبانه روز هفده 17 رکعت نماز می خوانند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماز عصر چند رکعت است) (نماز چند رکعت است) (نماز چند رکعت) () (نمازعصرچندرکعت است) (نمازها چند رکعت هستند) (نماز صبح چند رکعت است) (نماز عصر چند رکعت) (نمازها چند رکعت است) (نماز عشا چند رکعت است) (نماز عصر چند رکعت است؟) (نماز ظهر و عصر چند رکعت است) (نماز ها چند رکعت است) (نماز ظهر چند رکعت است) (نمازمغرب چندرکعت است) (نماز چند ركعت است) (نماز ظهر و عصر چند رکعت است؟) (نماز مغرب چندرکعت است) (نماز چند رکعت است؟) (نماز ظهر چند رکعت) ( نمازعصر چند رکعت) (نماز صبح چند رکعت است؟)