پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نماز مغرب چند رکعت است؟

3 پاسخ 3

نماز صبح دو 2 رکعت است.
نماز ظهر چهار 4 رکعت است.
نماز عصر چهار 4 رکعت است.
نماز مغرب سه 3 رکعت است.
نماز عشا چهار 4 رکعت است.
در مجموع مسلمانان در طی یک شبانه روز هفده 17 رکعت نماز می خوانند.
3رکعت
سلام علیکم نماز مغرب در وطن و در سفر 3 رکعت است .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماز مغرب چند رکعت است) (نماز چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعته؟) (نماز عصر چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت) (نمازمغرب چندرکعت است) (نماز عشا چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت است؟) (نماز مغرب چند ركعت است) (نماز مغرب چند رکعته) (نماز مغرب و عشا چند ركعت است) (نماز مغرب وعشا چند رکعت است) (نماز چند رکعت دارد) (نماز ظهر چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکت است) (رکعت های نماز) (رکعت نماز مغرب و عشا) (نماز مغرب و عشا چند رکعت است؟) (نماز مغرب و اشا) (نماز مغرب چند رکته) () (نمازها چند رکعت هستند) (نماز مغرب و عشاء چند رکعت است) (رکعت نماز مغرب) (نماز+مغرب+چند+رکعت+است) (نماز مغرب چند رکعت است ) (نماز مغرب چند رکعت هست) (نمازمغرب چند رکعت است) (نماز مغرب و عشاء چند رکعت است؟) (نماز مغرب و اعشا چند رکعت است) (نماز چند ركعت است) (نماز مغرب چندرکعت است) (نماز شام چند رکعت است؟) (نماز مغرب و اشا چند رکعت است) (نمازچندرکعت است) (نماز مغرب چند رکعت ) (نماز چند رکعت است؟) (نماز صبح چند رکعت است) (نماز مغرب) (نماز چند رکعت) (نماز چند رکت است) (نماز مغرب عشا چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعت) (نماز مغرب چند رکعت؟) (نمازمغرب وعشاچندرکعت است) (نماز عصر چند رکعت) (نماز مغرب چند رکعت دارد) (رکعت نماز) (نماز عشا و مغرب چند رکعت است) (نمازمغرب وعشا چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت میباشد) (نماز ها چند رکعت است) (نماز چند رکعت است ) (نماز مغرب چند رکعته؟) (نمازمغرب چندرکعت) (نماز شب چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا) (اذان مغرب چند رکعت است) (نماز اشا چند رکعت است) (نماز ظهر و عصر چند رکعت است) (نماز مغرب جند ركعت است) (نماز+چند+رکعت+است) (نماز+مغرب+و+عشا+چند+رکعت+است) (نماز شام چند رکعت است) (نمازها چند رکعت است) (نماز عصر چند رکعت است؟) (نماز مغرب چن رکعت است) (نماز چند رکعته) (نمازمغرب چند رکعت) (نماز ظهر و عصر چند رکعت است؟) (نماز عشا چند رکعت است؟) (نمازچند رکعت است) (نماز عشا چند رکعته) (نماز چندرکعت است) (نماز مغرب و اشا چند رکعت است؟) (نماز مغرب وعشا چند رکعت است؟) (نمازعشاچندرکعت است) (نماز مغرب و عشاء چند رکعت) (نماز مغرب چند) (رکعت نمازمغرب) (نماز عشا چند رکعت) (نماز ظهر چند رکعت) (نماز مغرب چند رکته؟) (نماز عشا چند رکعت دارد) (نماز مغرب و عشا چند رکعته) (نماز عشاء چند رکعت است) (4رکعت نمازمغرب) (نماز ظهر چند رکعت است؟) (نماز مغرب چند ركعت) (نماز مغرب و عشاء چنر رکعت است) (نماز مغرب رکعت) (نمازعصرچندرکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعت است ؟) (نماز مغرب چند رکعتی) (نماز عشا چند) (نماز ظهر چند رکعت است ) (نمازهای یومیه چند رکعت است؟) (نماز ظهرچندرکعت است) (نماز ظهر وعصر چند رکعت است)