پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نماز عشا چند رکعت است؟

1 پاسخ 1

نماز صبح دو 2 رکعت است.
نماز ظهر چهار 4 رکعت است.
نماز عصر چهار 4 رکعت است.
نماز مغرب سه 3 رکعت است.
نماز عشا چهار 4 رکعت است.
در مجموع مسلمانان در طی یک شبانه روز هفده 17 رکعت نماز می خوانند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نماز مغرب و عشا چند رکعته؟) (نماز عشا چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعت است) (نماز شام چند رکعت است؟) (نمازمغرب چندرکعت است) () (نمازعشا) (نمازعشاچندرکعت است) (نمازعشا چندرکعت است) (نماز عشاء چند رکعت است) (نماز عشا) (نماز عشا چند رکعت) (نماز مغرب وعشا چند رکعت است) (نماز مغرب و اشا چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند ركعت است) (نماز مغرب چند رکعته) (نماز عشا چند رکعت دارد) (نماز مغرب چند رکعت) (نماز شام چند رکعت است) (نماز عشا چند رکعته) (نماز مغرب و عشا چند رکعته) (نماز مغرب چن رکعت است) (نماز عشا چند رکت است) (نماز ظهر چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا چند رکعت) (نماز عشاچند رکعت است) (نماز چند رکعته) (نماز چند رکعت است) (نماز چند رکعت) (نماز عشا چند رکعت است؟) (نماز مغرب و عشا چند رکعت است؟) (نماز عشا چند ركعت است) (نمازمغرب وعشاچندرکعت است) (نماز مغرب چندرکعت است) (نماز مغرب عشا چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت است؟) (نماز عشا چند) (نماز عصر چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکت است) (نماز ظهر چند رکعته) (نماز اشا چند رکعت است) (رکعت نماز مغرب و عشا) (نماز چند ركعت است) (نمازمغرب چند رکعت است) (نماز چند رکعت دارد) (نمازمغرب وعشا چند رکعت است) (نماز شب چند رکعت است) (نماز مغرب و عشا) (نماز عشاء چند رکعت است؟) (نماز مغرب چند ركعت است) (نماز مغرب چند رکعت ) (نماز مغرب چند) (نماز مغرب چند رکعت هست) (نماز مغرب چند رکعته؟) (نماز مغرب و عشاء چند رکعت است) (نماز مغرب وعشا چند رکعت است؟) (نماز مغرب و عشاء چند رکعت است؟) (نماز مغرب و عشاء چنر رکعت است) (نمازمغرب چند رکعت) (نمازمغرب چندرکعت) (نماز مغرب و عشاء چند رکعت) (نماز چندرکعت است) (اذان مغرب چند رکعت است) (نماز عشا و مغرب چند رکعت است) (نماز صبح چند رکعته) (نماز+مغرب+و+عشا+چند+رکعت+است) (نماز مغرب و اعشا چند رکعت است) (نماز مغرب و اشا) (نمازصبح چندرکعت است) (رکعت های نماز) (نمازعشاءچند رکعت است) (نماز عصر چند رکعت است؟) (نمازچند رکعت است) (نمازصبح چند رکعت است) (نماز مغرب چند رکعت است ) (نماز ظهر چند ركعت است) (نمازچندرکعت است) (نماز صبح چند رکعت است)