پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر فعل «القیا» در سوره ق آیه 24 درمورد چیزهای بی ارزش به کار می رود پس چرا خداوند در سوره قصص آیه 7 از فعل «فالقیه» استفاده کرده است؟ مگر نعوذبالله سبد حاوی حضرت موسی(ع) چیز بی ارزشی است؟

1 پاسخ 1

چه کسی گفته که فعل القیا در این آیه در مورد چیز بی ارزش به کار رفته است ؟ و در چه منبعی این مطلب امده است ؟ اگر کسی چنین حرفی زده باشد شاید منظورش این بوده که مفعول این فعل یعنی فرد کافر عنید و لجوج بی ارزش است و چون مفعول این فعل بی ارزش است پس فعل در مورد چیز بی ارزش به کار رفته است . به عبارت دیگر خود مصدر القاء هم در مورد امور ارزشمند به کار می رود و هم در مورد امور بی ارزش و پست و این خصوصیت مربوط به نوع و وضعیت مفعول این مصدر و فعل است و ربطی به خود آن ندارد . به عنوان مثال همین مصدر یعنی القاء در قرآن هم در مورد عصای حضرت موسی -ع- که چیز با
ارزشی است به کار رفته و هم در مورد ابزار و ادوات ساحران که چیز بی ارزش وپست و فاسدی است .
( فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین : شعراء 32 ) و ( فالقوا حبالهم و عصیهم و ..... ، شعراء 44 ) . پس نتیجه گیری شما که این فعل چون در مورد سبد حاوی حضرت موسی -ع- به کار رفته دلیل بر بی ارزشی آن است درست نمی باشد .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره قصص آیه 24) (ایه 24 سوره قصص)