پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کتاب تربیتی فارابی چیست؟

1 پاسخ 1

آثار فارابی از این قرار است:

1-(ما ینبغی ان تعلم قبل الفلسفه)آنچه شایسته است قبل از فلسفه فرا بگیری
در این کتاب، فارابی منطق، هندسه، اخلاق نیکو و کناره گیری از شهوات را پیش نیاز پرداختن به فلسفه ذکر می کند و درباره هر یک، مطالبی بیان می نماید.

-2 السیاسه المدنیه) سیاست شهریاین کتاب درباره اقتصاد سیاسی است.

-3 الجمع بین رأی الحکیمین افلاطون الالهی و ارسطو طالیس) جمع بین آراء دوحکیم بزرگ، افلاطون الهی و ارسطو): فارابی در این کتاب می کوشد بین نظریات افلاطون و ارسطو هماهنگی برقرار سازد.

-4رساله فی ماهیه العقل) رساله ای درباره ماهیت و چیستی عقل):در این رساله اقسام عقول را تعریف و مراتب آن ها را بیان می کند.

-5 تحصیل السعاده) به دست آوردن سعادت در اخلاق و فلسفه نظری.

-6 اجوبه عن مسائل فلسفیه) پاسخ هایی به مسائل فلسفی پاسخ هائی است به برخی پرسش ها و مسائل فلسفی.

-7 رساله فی اثبات المفارقات) رساله ای در اثبات وجود موجودات غیر مادیدر این رساله، فارابی درباره موجودات غیر مادی بحث می کند.

-8 اغراض ارسطو طالیس فی کتاب مابعد الطبیعه) مقاصد ارسطو در کتاب متافیزیکاین کتاب یکی از مهمترین کتابهای فارابی است که مورد استفاده ابن سینا هم قرار گرفت.

-9 رساله فی السیاسه (رساله ای در سیاست فارابی درباره سیاست صحبت می کند.

-10 فصول الحکم (جداکننده های حکمت این کتاب در مورد حکمت الهی و شامل 74 بحث در این زمینه و مباحث نفس می باشد.
http://www.parsibox.com/news/10246

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده