پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا با توجه به اینکه بر اساس آیات قرآن که نزول سکینه (فانزل الله سکینه) را مخصوص افراد معصوم و مؤمنان دانسته و با این دلیل که در آیه 40 سوره توبه خدا تنها بیان می کند که ما سکینه را بر قلب پیامبر(ص) نازل کردیم اما بر قلب ابوبکر که همراه پیامبر(ص) در غار بوده نزول سکینه نشده است استنباط کنیم که اساسا ابوبکر جزء مؤمنان نیست؟

1 پاسخ 1

بهتر است در این گونه موارد به امور و مستنداتی تکیه کنیم که قابل توجیه و تاویل نباشد ،یعنی به وقایع مسلم تاریخی که قابل رد و انکار از طرف آنها نیست و در منابع اصلی آنها آمده است استناد کنیم نه به آیات قرآن که توجیه پذیر است و فرد بی منطق و مغرض آنها را بر طبق نظر و خواست خود توجیه و تاویل می کند . اتفاقا در آیه 40سوره توبه برخی از اهل سنت ضمیر در علیه را به ابوبکر بر گردانده اند و معتقدند پیامبر به سکینه نیازی نداشت زیرا او در آن شرائط سخت و سنگین آرام بود و اضطرابی نداشت و در نیتجه این ابو بکر بود که نیاز به آرامش و دلداری داشت وسکینه بر او نازل شد و این را افتخاری بزرگ برای او می دانند . هر چند از این اشکال جواب داده شده که به قرینه وآیات دیگر قرآن که دلالت دارد خداوند در موارد متعددی سکینه اش را بر پیامبرش نازل نموده است ،مثل آیه 26 فتح و آیه 26سوره توبه که انزال سکینه در این آیه ( آیه 40سوره توبه ) بر خصوص پیامبر بوده نه ابو بکر. ولی ممکن است آنها جواب دهند که انزال سکینه بر پیامبر منافاتی با انزال آن بر ابو بکر در غار ثور ندارد چون به اصطلاح اثبات شیئ نفی ما عدا نمی کند یعنی به دلیل شرائط حساسی که پیامبر به عنوان رهبر نهضت اسلام و پرچمدار آنداشت و نیاز مبرم او به آرامش و سکینه تا بتواند این انقلاب عظیم را هدایت کند و به پیش ببرد در این آیه بر انزال سکینه بر او انگشت گذاشته شده و این معنایش بی بهره بودن ابوبکر از سکینه الهی و نازل نشدنش بر او نمی باشد .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سکینه در قران) (آیه سکینه)