پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا یک ظرفی که درازا و پهنا و ارتفای آن سه وجب و نیم باشد واقعا آب داخل آن 377 کیلوگرم می شود؟

1 پاسخ 1

برای رسیدن به واقع باید خودتان آزمایش کنید وآنچه در تو ضیح المسا یل مراجع گفته شده یک فرض است یعنی فرموده اند اگر به مدار 377کیلو گرم بر سد کر می باشد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده