پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای خواندن صیغه موقت باید چه جمله ای را قرائت کرد؟ و آیا می توان به فارسی خواند؟ اگر با عربی بخوانیم از روی کاغد جایز است؟

1 پاسخ 1


در رابطه با طریقه اجرای صیغه عقد موقت پس از تعیین مهر و مدت، نخست خانم بگوید: «زوجتک نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگوید: «قبلت التزویج» و اگر وکیل می گیرند طریق آن در همه رساله های مراجع ذکر شده است.
البته کسی که صیغه عقد می خواند باید کلمات را صحیح بخواند و معنای کلمات را بداند و قصد انشاء داشته باشد V}(توضیح المسائل مراجع، ج 2، م 2369 و 2376 و م 2370){V
اگر دختر باکره است بنابر احتیاط واجب عقد باید با اجازه پدر یا جد پدری او باشد مگر اینکه دختر پدر و جد پدری نداشته باشد که در این صورت اگر خودش رشیده و مصلحت خود را تشخیص دهد اجازه کسی شرط نیست.

در رابطه با اجرای صیغه عقد ازدواج به صورت فارسی توجه تان را به فتاوای مراجع تقلید عظام جلب می کنیم:

T}آیات عظام امام، خامنه‏اى، سیستانى، صافى، مکارم، نورى و وحید:{T اگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، مى‏توانند به فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى H}«زوجت»{H و H}«قبلت»{H را بفهماند و لازم نیست وکیل بگیرند. V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 2434؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 2366 و خامنه‏اى، استفتاء، س 40.{V
T}آیهاللَّه بهجت: {Tخواندن عقد نکاح به زبان فارسى ویا هر زبان دیگرى، جایز است؛ هر چند توانایى بر خواندن زبان عربى هم داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست. V}بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V
T}آیات عظام تبریزى و فاضل:{T اگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، چنانچه گرفتن وکیل برایشان ممکن باشد - بنابر احتیاط واجب - باید وکیل بگیرند و اگر ممکن نیست، مى‏توانند خودشان به زبان فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند. V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V
T}تبصره. {Tصیغه عقد دائم به زبان فارسى این است که پس از تعیین مهر، نخست دختر بگوید: H}«خود را همسر تو کردم به مهر تعیین شده»{H. سپس مرد بگوید: H}«این ازدواج را قبول کردم»{H.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چگونه صیغه محرمیت بخوانیم) (جمله صیغه موقت) (جمله صیغه) (چگونه صیغه بخوانیم) (چگونه صیغه موقت بخوانیم) (آيه براي خواندن صيغه کردن) () (جمله عربی صیغه موقت) (برای صیغه چه باید خواند) (قرائت صیغه) (جمله ی عربی صیغه کردن) (چگونه خودمان صیغه بخوانیم) (قرائت صیغه موقت) (چگونه عقد موقت بخوانیم) (کلمات صیغه موقت) (قرایت صیغه) (چطورصیغه عقدموقت بخوانیم؟) (صیغه را چگونه بخوانیم) (جمله صيغه) (جمله عربی صیغه) (کلمات صیغه) (چطور صیغه محرمیت بخوانیم؟) (چگونه سیقه بخوانیم) (چگونه صیغه محرمیت را بخوانیم) (چگونه خودمان صیغه موقت بخوانیم) (چطور صیغه موقت بخوانیم) (چگونه صيغه محرميت بخوانيم) (چگونه سیقه موقت بخوانیم) (برای صیغه چ بایدبخونیم) (متن صیغه موقت به زبان فارسی) (چگونه صیغه ی محرمیت بخوانیم) (برلی صیغه کردن باید چکارکرد؟) (جمله ای سیغه موقت) (برای صیغه چه باید کرد) (چگونه خودمان صیغه محرمیت بخوانیم) (قراعت صیغه) (کلمات صیغه محرمیت) (جمله صیغه محرمیت) (چگونه صیغه کنیم) (چگونه صیغه عقد موقت بخوانیم) (چگونه باید صیغه کرد) (جمله ای برای صیغه) (صیغه موقت) (جمله صیغه عقد) (خواندن صیغه به فارسی) (صیغه) (خواندن صیغه موقت فارسی) (روش صیغه موقت) (خواندن صیغه موقت به فارسی) (آيه صيغه موقت) (متن صیغه موقت فارسی)