پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

بعد از عمل آمیزش و استبراء غسل نموده سپس از محل غسل (حمام) خارج شده و بعد از چند دقیقه احساس تر بودن در ناحیه آلت نموده ام و مایع کرمی رنگی مشاهده نموده ام، آیا این مایع می تواند می تواند مذی یا غیره باشد در غیر این صورت غسل باطل می باشد؟ (قبل از غسل بول انجام نشده است.)

1 پاسخ 1

اگر پیش از انجام غسل، بول کرده باشید، آب مزبور پاک است و غسل ندارد و در غیر این صورت حکم منى را دارد.V}توضیح المسائل مراجع، م 348؛ آیت‏اللّه وحید، توضیح المسائل، م 354؛ آیت‏اللّه نورى، توضیح المسائل، م 349؛ دفتر آیت‏اللّه خامنه‏اى.{V
تبصره. فرض مسئله جایى است که شخص به جهت بیرون آمدن منى، جنب شده و پس از غسل، رطوبت مشکوکى از وى خارج شده است. اما اگر جنابت او از راه آمیزش بدون خروج منى بوده و پس ازغسل رطوبت مشکوکى مشاهده کرده، پاک است و غسل ندارد؛ هر چند پیش از انجام دادن غسل بول نکرده باشد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عمل امیزش) (استبراء)