پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر انسان برای نماز صبح بیدار شود و متوجه شود که محتلم شده است، فرصت باقی مانده تا طلوع خورشید به اندازه ایست که فقط می تواند لباس خود را که نجس شده است تعویض کند و فرصت غسل و تمیز کردن بدن خود را ندارد. به جای غسل باید تیمم انجام دهد ولی در مورد بدن ناپاک خود که فرصت تمیز کردن آن را ندارد چه باید بکند؟

1 پاسخ 1

در صور تی که وقت برای تطهیر بدن ندارد با همان حال نماز بخواند صحیح است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده