پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر ممکن است خطبه صیغه موقت را برایم بگویید.

1 پاسخ 1

در رابطه با طریقه اجرای صیغه عقد موقت پس از تعیین مهر و مدت، نخست خانم بگوید: «زوجتک نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگوید: «قبلت التزویج» و اگر وکیل می گیرند طریق آن در همه رساله های مراجع ذکر شده است.
البته کسی که صیغه عقد می خواند باید کلمات را صحیح بخواند و معنای کلمات را بداند و قصد انشاء داشته باشد V}(توضیح المسائل مراجع، ج 2، م 2369 و 2376 و م 2370){V
اگر دختر باکره است بنابر احتیاط واجب عقد باید با اجازه پدر یا جد پدری او باشد مگر اینکه دختر پدر و جد پدری نداشته باشد که در این صورت اگر خودش رشیده و مصلحت خود را تشخیص دهد اجازه کسی شرط نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خطبه صیغه) (خطبه صیغه موقت) (خطبه صيغه موقت) ("خطبه صیغه") (خطبه صيغه محرميت) (خطبه صیغه وعقد) () (خطبه صیغه محرمیت) (صیغه موقت)