پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

مدت 3 سالی است با پسری که هم خانواده او و هم خانواده من اطلاع دارند ارتباط دارم که قصد ما ازدواج است ولی در این مدت دست همدیگر را می گرفتیم یا حرفی می زدیم که از من مایعی خارج می شد که نمی دانم منی است ولی وقتی دستم را می گیرد دلم یک جوری می شود که آن هم به خاطر علاقه به هم دیگر است در این صورت آیا غسل جنابت بر من واجب می شود؟ اگر نه آن آبی که حالت شفاوف و چسبندگی دارد چیست؟

1 پاسخ 1

رطوبتی که از شما در این حالت خارج می شود پاک است ولی ارتباط شما با او جایز نیست، مگر آنکه ازدواج کنید

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده