پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا یهود اسم و نام دیگر قوم بنی اسرائیل است یا یهود طایفه و قوم خاصی از بنی اسراییل است؟

1 پاسخ 1

کلمه یهودی از نام یهودا یکی از دوازده پسر حضرت یعقوب گرفته شده است. از آنجا که یهودا در زبان لاتین Judah جودا تلفظ میشود به همین جهت به یهودیان Jew می گویند وکلمه جهود در زبان فارسی از همین جا است. نام یهودی در عبری یعنی مردمان خدا. قوم یهود را عبرانیان نیز گویند و این کلمه از عابر به معنی گذرنده مشتق است و یا از عابر مشتق است که جد ابراهیم خلیل بوده است و به روایتی چون حضرت ابراهیم از گذرگاه فرات گذشته و به اراضی فلسطین درآمد، کنعانیان او را عبرانی لقب دادند. همچنین این قوم را در نسبت به حضرت یعقوب، بنی اسرائیل گویند زیرا اسرائیل لقب حضرت یعقوب است. کلمه اسرائیل در عبری به معنی برگزیده. جهود، کلیمی، از دیگر نامهای اینان می باشد. عبرانیان در هنگامی که دو دولت تشکیل دادند، یکی را اسرائیل و دیگری را یهود نامیدند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()