پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با اینکه در قرآن سخنانی به نقل از فرعون یا قوم بنی اسراییل یا پیامبران نقل شده و گاهی یک آیه را شامل می شود، چگونه مسأله تحدی قرآن( یک آیه از غیر خدا) توجیه می گردد؟

1 پاسخ 1

شاید برخی افراد بتوانند سخن غیر عربی را به زبان عربی بیان کنند ولی هیچ کس مانند قرآن نمی توانند آن را در اوج فصاحت و بلاغت و در حد اعجاز بیان کند . تحدی در این موارد به این معنا است که هیچ کس نمی تواند سخن حضرت ابراهیم و موسی –ع- و یا سخن فرعون را مانند قرآن در اوج فصاحت و بلاغت و اعجاز بیان کند و قرآن در این مورد تحدی کرده و همه را به آوردن سخنی مانند قرآن در این زمینه دعوت کرده است . پس آن چه در اینجا مهم است این است که سخنی از غیر خدا به زبان خدا و به صورت کلمات وحی و قرآن در قالب زبان عربی در حد فصاحت و بلاغت قرآن بیان شودو تحدی در اینجا از این نظر است .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()