پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1. من قصد ازدواج با دختر خاله ام را دارم ولی وقتی نوزاد بوده مادر من مدتی به او( که دختر خواهرش بوده) شیر داده بعد از پرس و جوهایی که از مادرم پرسیدم که چه میزان بوده احتمال بیشتر من بر آن شد که کمتر از حداقل لازم برای محرم شدن بوده ولی مطمئنم نشدم زیرا سالها پیش بوده و تعیین دقیق آن ممکن نشد پس احتمال بیشتر می دهم که کمتر بوده ولی یقین ندارم آیا ازدواج جایز است؟ 2. مادر من علاوه بر این دختر به برادر این دختر یعنی به پسر خاله من نیز مدتی شیر داده اگر آن مقدار شیر دادن بیشتر از حداقل لازم بوده باشد، آیا من و خواهرش محرم شده ایم که ازدواج مشکلی داشته باشد؟ 3. علاوه بر دو مورد بالا مادر این دختر که خاله من است نیز مدتی به برادر کوچکتر من شیر داده است آیا اگر برادر من محرم رضاعی دختر خاله ام شده باشد، دختر خاله ام به واسطه محرم رضاعی شدن با برادر کوچکتر من، محرم من هم می شود که ازدواج مشکلی داشته باشد؟

1 پاسخ 1

شیر خوردنى که باعث محرمیت مى‏شود وموجب خواهروبرادر رضاعى شدن مى‏گردد هشت شرط دارد و اگر یکى از این شرایط را نداشته باشد موجب محرمیت نمى‏شود: 1- بچه از زنى شیر بخورد که زایمان کرده و شیر در پستانش به خاطر زایمان جمع شده و خود او زنده است. پس اگر از پستان زن مرده شیر بخورد فایده ندارد. 2- شیر آن زن از حرام نباشد؛ پس اگر شیر مادر بچه‏اى را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند به واسطه این شیر آن بچه به کسى محرم نمى‏شود. 3- بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوى او بریزند یا مثل امروز در پستانک بریزند و به او بدهند، باعث محرمیت نمى‏شود. 4- شیر خالص باشد و با چیز دیگر مخلوط نباشد؛ مگر آن چیزى که با شیر مخلوط شد (مثل خون) به قدرى کم باشد که به حساب نیاید. 5- شیر از یک شوهر باشد؛ پس اگر زنِ شیردهى را طلاق بدهند، بعد شوهر دیگرى بکند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن شیرى که از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلاً هشت بار از آن شیر به بچه بدهد و هفت مرتبه از شیر شوهر دوم به بچه بدهد آن بچه به کسى محرم نمى‏شود. 6- بچه به واسطه مرض شیر را قى نکند و اگر قى کند، بنا بر احتیاط واجب کسانى که به واسطه آن بچه محرم مى‏شوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند. 7- پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر بخورد یا مقدارى شیر بخورد که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت روییده است؛ بلکه بعضى ده مرتبه شیر خوردن را هم باعث احتیاط مى‏دانند؛ یعنى، با کسى که ده مرتبه شیر خورده احتیاط مستحبى است که ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به او ننمایند. 8- دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از دوسالگى بچه باشد، باعث محرمیت نمى‏شود. بنابراین اگر این شرایط در فرض سؤال جمع باشد، موجب محرمیت مى‏شود و از این جهت فرقى بین بچه‏هاى هم سن و غیر همسن نیست.
همچنین کودکی که از مادر رضاعی شیر خورده است به همه فرزندان آن مادر رضاعی محرم است اما فرزندان مادر رضاعی به خواهر و برادران این کودک محرم نیستند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ازدواج با دختر خاله) (ازدواج دخترخاله و پسرخاله) (ازدواج دخترخاله با پسرخاله) (ازدواج دختر و پسر خاله در ترکیه) (ازدواج دختر خاله پسر خاله) (ازدواج بادخترخاله) (ازدواج پسرخاله دخترخاله) (ازدواج پسر خاله دختر خاله) (ازدواج دختر خاله و پسر خاله) (محرم رضاعی) (ازدواج دختر خاله و پسرخاله) (دخترخاله) (ازدواج با دخترخاله) (دختر خاله) (ازدواج دختر خاله) (ازدواج دخترخاله پسرخاله) () (محرم رضاعي) (ازدواج دخترخاله و پسرخاله و بچه) (من و خاله ام) (من و دختر خاله) (ازدواج با خاله) (ازدواج باخاله) (ازدواج) (سوال جواب در مورد ازدواج با دختر خاله)