پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا کتابی معرفی کنید برای تحقیق در اسلام و آشنا شدن با اسلام واقعی، برای کسی که مسیحی است.

1 پاسخ 1

1. شناخت اسلام ، شهید بهشتی ، باهنر ، برقعی ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
2. درسهایی درباره اصول دین ، قم : موسسه در راه حق.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده