پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در حال حاضر که هم دوش هست هم شیر آب، آیا در هنگام شستن لباس نجس زیر شیرآب بعد از شستن باید آن را فشار هم بدهیم یا موکت و فرش نجسی را که می شوریم، شلنگ آب هم وصل است و روی آن می گیریم باید آن را فشار هم بدهیم؟ مگر آب از آن خارج نمی شود؟ این فشار مخصوصا در مورد مو کت و فرش چگونه است؟

1 پاسخ 1

در ابتدا یادآور می شویم که در فرض شستن چیز نجس با آب کر- بعد از برطرف کردن عین نجاست- نیازی به فشار دادن یا تکان دادن نیست. اما در صورتی که چیز نجس با آب قلیل- بعد از برطرف کردن عین نجاست- شسته شود، احتیاط واجب آن است که به طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.(رساله آیت بهجت، ص37، با استفاده از مسأله 161 و 162، چ1384)
همچنین مراد از تکان دادن این است که شیء نجس(لباس یا فرش- در فرض شستن با آب قلیل) به حالتی درآورند که باقی مانده آب، از شستن اول- از آن خارج شود(چه اینکه با دو دست گرفته و در هوا بچرخانند یا اینکه ... و من حیث المجموع ملاک در در تکان دادن عرف متشرعین است.)(رساله آیت الله بهجت، ص37، مسأله162)
1- تطهیر فرش:
اگرفرش نجس را تصمیم دارید با آب قلیل تطهیر کنید کافی دو مرتبه قسمت نجس فرش را شستشو بدهید یک بار برای برطرف کردن عین نجاست و یک مرتبه هم برای تطهیر و پاک کردن آن، به این ترتیب که بار اول آن را بشویید و غساله (آبی که از آن جدا می شود) آن را داخل تشتی بریزد تشت را زیر فرش قرار دهید تا غساله داخل آن ریخته شود دومرتبه این عمل را تکرار کنید در این صورت فرش پاک می شود در فرش باید قسمت نجاست را فشار یا حرکت دهید تا غساله از آن خارج و داخل تشت قرار گیرد.
اگر لباس یا فرش را بعد از برطرف شدن عین نجاست با آب قلیل آب بکشید بنابر احتیاط واجب بعد از هر مرتبه فشار دهید که غساله (یعنی آب باقیمانده در لباس) خارج شود و فشار دادن به اندازه معمول کافی است و آبی که بعد از آن در لباس باقی می ماند پاک است - ولی اگر در آب کر و جاری می شویید فشار لازم نیست گر چه احتیاط مستحب است که فشار دهید تا غساله خارج شود. V}(برگرفته از توضیح المسائل آیت الله بهجت، مسئله 161 و 162 و 217، وسیله النجاه آیت الله بهجت، ص 158).{V
در مورد موکتی که نجس شده، اگر بعد از بر طرف کردن عین نجاست یک مرتبه با آب شیلنگ روی همه جاهای نجس آب بگیرید پاک می شود. البته بنابر احتیاط لازم است هنگام شستن موکت آن را با دست و مانند آن فشار دهند یا حرکت دهند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شستن لباس نجس زیر شیر آب) ()