پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نگاه به نامحرم از دیدگاه فقها چه حکمی دارد و چه نوع گناهی است؟

1 پاسخ 1

نگاه مقدمه است برای مشکلات بعدی ،نگاه مساوی با تحریک شهوانی ودر ادامه تلاش برای ارضاء شهوت ،در هر صورت نگاه عمدی شهوانی حرام است.
نگاه کردن به تمام سر و بدن و موهای زنان نامحرم به استثنای گردی صورت آنها تا حدی که در وضو شسته می شود و دست ها تا مچ، حرام است خواه با قصد لذت باشد یا بدون آن و نگاه به صورت و دست ها تا مچ اگر با قصد لذت باشد باز حرام است ولی اگر با قصد لذت نباشد و ترس افتادن به گناه هم در بین نباشد اشکال ندارد. این حکم مربوط به زنان محجبه و پوشیده است اما در مورد زنان بد حجاب حکم کمی متفاوت است.
نگاه کردن به موهاى زنان بد حجاب - که هیچ گونه امر و نهى در آنان تأثیر ندارد - چگونه است؟
T}آیات عظام سیستانی، تبریزی، مکارم و وحید:{T اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.V}آیت اللّه سیستانی، توضیح‏المسائل مراجع، 2434؛ آیت اللّه تبریزی، التعلیقه علی منهاج‏الصالحین، (النکاح)، م‏1232؛ آیت اللّه مکارم، استفتاءات، ج‏2، س‏1029 و 1039 و تعلیقات
علی‏العروه الوثقی، (النکاح) م‏27؛ آیت اللّه وحید، توضیح‏المسائل م، 2443.{V
T}آیات عظام امام خمینی، صافی، خامنه‏ای، فاضل و نوری:{T بنابر احتیاط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.V}امام خمینی، تحریرالوسیله، ج‏2، (النکاح) م‏27؛ آیت اللّه فاضل و آیت اللّه نوری، التعلیقات علی‏العروه الوثقی، (النکاح) م‏27؛ آیت اللّه صافی، هدایه العباد، ج‏2
(النکاح) م‏272 و آیت اللّه خامنه‏ای، استفتاء، س 582 و 516.{V
T}آیت‏اللّه بهجت:{T بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.V}دفتر آیت‏اللّه بهجت.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده