پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

مایعی ادرار مانند که بعد از ادرار کردن و البته استبرا از بول از بدن خارج می شود آیا حکم همان بول را دارد؟

1 پاسخ 1

آبى که بعد از استبراء از انسان خارج مى‏شود پاک است مگر آن که یقین به بول یا منى بودن آن داشته باشیم و چنانچه شک دارید خارج شده یا نه اساس را بر عدم خروج بگذارید و حکم به طهارت نمایید.- فایده استبراء این است که رطوبتى که بعد از آن بیرون مى‏آید و شک در بول بودن آن است محکوم به طهارت مى‏گردد. بنابراین اگر کسى بعد از بول استبراء کرد و سپس رطوبتى از او خارج شد و یقین به بول بودن آن نداشت، پاک است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خروج مایع بعد از ادرار) (مایع بعد از ادرار) () (بعد از ادرار) (استبرا از بول) (مایع بعد ادرار) (استبرا) (مایعی همراه ادرار)