پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در ماه رمضان قبل از اینکه اذان صبح را بگویند جنب شده ام و برای غسل نتوانستم به موقع غسل مربوطه را انجام دهم و اذان گفته شده بود ولی تا قبل از تمام شدن اذان غسل را انجام دادم آیا روزه بنده صحیح است؟

1 پاسخ 1


درمورد سوالتان دو فرض پیش می آید یا اینکه در زمانی که مشغول غسل هستیدمقداری از غسل با اذان صبح همراه شده باشدکه در این صورت T} از نظرهمه مراجع:{T روزه شما صحیح است.V}دفتر همه.{V

در فرض دوم که غسل را زمانی شروع می کنید که اذان شروع شده باشد در این صورت اگر بدانید در اول اذان یا وسط ان وقت صبح داخل نشده است در این صورت روزه صحیح است ولی اگر وقت داخل شده باشد روزه تان باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا کنید

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (غسل)