پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند که جنب شده است و هنوز خورشید در نیامده باشد آیا می تواند بعد از چند ساعت دیگر غسل کند؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع:{Tدرصورتی که وقت برای غسل وادای فریضه نماز صبح دارد باید غسل کرده ونماز صبح را اداکند واگرنماز خود را به تأخیر اندازد، تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید تیمم کند و نماز خود را بخواند و نماز او صحیح است.V}العروه الوثقى، فصل فى التیمم، م 26.{V درنتیجه نمی تواند بعد ازطلوع آفتاب غسل کند

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده