پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر مثلا پدر یا مادر کسی از دنیا برود و یکی از فرزندان قسمتی از مال او را که دیگر فرزندان اطلاعی از آن نداشته برود بفروشد و بدهد برای خیرات یا خواندن نماز و گرفتن روزه برای میت آیا اشکال شرعی دارد؟ چون ممکن است اگر دیگران بفهمند به این امر راضی نباشند؟

1 پاسخ 1

فرزند حق ندارد بدون مجوز شرعی در ماترک پدر و مادر که متعلق به همه ورثه است، تصرف نماید بلکه در این مورد باید رضایت سایرین را نیز جلب نماید- بلی نسبت به سهم الارث خود مجاز است به نحو که می خواهد عمل نماید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده