پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در جایی از رساله مقام معظم رهبری در جواب سؤالی گفته شده است که، اگر رطوبت غلیظی که شبیه به منی است و انسان آن را بعد از بول مشاهده می کند و بدون شهوت و اراده خارج می شود حکم منی بر آن مترتب نیست مگر اینکه از راه دیگری یقین به منی بودن آن حاصل شود یا این که هنگام خروج علامت های شرعی منی را داشته باشد ... سؤال من این است که عبارت «از راه دیگر یقین به منی بودن حاصل شود» به چه معناست و این راه کدام است؟ لطفا مفصلا توضیح داده چون بعضی مواقع از من مایعی خارج می شود که نمی دانم منی هست یا نه و به حکم عبارت بالا احتیاطا غسل می کنم؟

1 پاسخ 1

مراد از اینکه(از راه دیگر یقین به منی بودن حاصل می شود) این است که:
1. مثلا مکلف شخصی است که دائما این مسأله برایش پیش می آید که بعد از بول یا همراه با بول(قبل از آن) مایعی از او خارج می شود لذا مراجعه کرده و آزمایش انجام داده یقین حاصل نموده که این مایع منی است.
2. یا با توجه به عمل و موقعیت خود یقین پیدا می کند که منی است مثل آنجایی که خود را تحریک نموده(خودارضایی)- هرچند منی از جای خود حرکت نموده- ولی مکلف این معصیت را رها نموده و از بیرون آمدن آن جلوگیری کرده است، در اینجا هم اگر هنگام بول مایعی خارج شود، مکلف با توجه به یقین خود به عملش حکم به منی می کند ... .(جهت اصلاح پاسخ قبلی از دفتر رهبری استفتاء شد.)

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (منی)