پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


می خواستم بدانم من در سال های قبل وامی را از بانک گرفته ام و وام رابه همراه پول که داشتم از قبل در همان بانک سپرده کرده ام این در صورتی است که من از نحوه قراردادهای بانکی خبر نداشته ام و مسئول وام ها بانک مورد نظر من را از نوع قراردادها آگاه نکرده حتی خود آن فرد گفت که فاکتور سوری بیاورم حالا که من از این نوع قراردادها آگاه شدم. این در صورتی است که من پول را در همان بانک سپرده کرده ام و طبق نظری که از سایت مقام معظم رهبری گرفته ام که باید رضایت بانک در نحوه خرج کردن آن پول باشد من هم به بانک مراجعه کردم و مسأله را با رئیس بانک در میان گذاشتم رئیس بانک گفت اشکالی ندارد ما به فرد وکالتی می دهیم که پول را خود خرج کند می خواهم بدانم که حکم این پول چیست و من چگونه باید عمل کنم؟

1 پاسخ 1

بنظر مقام معظم رهبری اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، آن پول ملک قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند از نظر حکم تکلیفی واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلا به عنوان مضاربه یا شرکت(اجوبه، چ86، ص471، س1936) مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها معتقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن،‌ اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد،‌ پولی که گرفته شده در حکم غصب است.(همان، ص468، س1925)

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()