پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا برای پرداخت خمس مال حتما باید مقلد کسی بود یا نه؟ آیا به مرجعی تقلیدی که از دنیا رفته می توان خمس پرداخت نمود؟ چگونه؟ لطفا توضیح فرمائید.

1 پاسخ 1

دوست عزیز در مورد لزوم تقلید خوب است بدانیدکه:

اگر شخصى خود بتواند براساس استنباط احکام از منابع تفصیلیه وظایف شرعى خود را به دست بیاورد و انجام دهد، نیازى به مرجع تقلید ندارد، اما از آنجایى که استفاده واستنباط مستقیم از کتاب و سنت، نیازمند تحصیل و فراگیرى علوم گوناگونى از جمله ادبیات عرب، فقه و اصول، منطق و تفسیر، تاریخ، حدیث، رجال و... است و همه اشخاص چنین تحصیلات و صلاحیت‏هایى را ندارند، رجوع به مرجع تقلید که عالم به این علوم و کارشناس دین است ضرورت دارد. همان طور که در بیمارى و براى سلامتى بدن و یا هر امر دنیوى و مادى دیگرى به متخصص و کارشناس مراجعه مى‏نماییم در امر دین و آخرت نیز (که به مراتب مهم‏تر از تن و دنیا است) باید به کارشناس و متخصص آن مراجعه نمود. برخى از مراجع معروفى که تقلید از آنها مجزى شمرده شده است، عبارتند از آیات عظام: تبریزى، فاضل لنکرانى، مکارم شیرازى، خامنه‏اى، وحید خراسانى، شبیرى زنجانى، صافى، سیستانى و بهجت.

اما در مورد اینکه به چه کسانی می توانید خمستان را پرداخت کنید نظر مراجع تقاید از این قرار است :
T}امام خمینى:{T خمس را باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدى که مانند او از نظر کمیّت و کیفیت به مصرف مى‏رساند، بپردازد و نیز مى‏تواند در جایى مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه مى‏دهد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1834.{V T}آیت‏الله خامنه‏اى:{T باید خمس را به ولى امر مسلمین یا وکیل او بدهد و اگر به فتواى مرجع تقلید خود نیر عمل کند، موجب برائت ذمه مى‏شود.V}آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1004 و 1002.{V T}آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم، نورى و وحید:{T باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدى که مانند او از نظر کمیّت و کیفیت به مصرف مى‏رساند، بدهد و نیز مى‏تواند در جایى مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه مى‏دهد. سهم سادات را بنابر احتیاط واجب،باید به مرجع تقلید خود و یا با اجازه او به سادات بدهد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1834؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 1830؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 1843.{V T}آیت‏الله تبریزى:{T باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگرى بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود، اجازه بگیرد. سهم سادات را مى‏توان به خود آنان داد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1834.{V T}آیت‏الله سیستانى:{T باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد، برساند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد. سهم سادات را مى‏توان به خود آنان داد.V}همان.{V T}آیت‏الله صافى:{T باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدى که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف مى‏رساند، بدهد و نیز مى‏تواند در جایى مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه مى‏دهد. سهم سادات را مى‏توان به خود آنان داد.V}همان.{V T}تبصره.{T خمس دو قسمت مى‏شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است. آیات عظام سیستانى، تبریزى و صافى در پرداخت سهم سادات، اجازه مجتهد را لازم نمى‏دانند.
خمس را باید به مرجع تقلید زنده داد.

فعلاً باید به مجتهد اعلم زنده رجوع نماید و مطابق نظر ایشان در مسئله بقاء بر میت عمل نماید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()