پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طرح دیه از کی آغاز شد؟ (ماهیت و تاریخچه آن)

1 پاسخ 1

برای این منظور به کتاب دیه نوشته دکتر عوض احمد ادریس مراجعه کنید
عناوین:۱- تعریف دیه از نظر فقهای مذاهب اسلامی-فقهای معاصر
۲- تاریخچه دیه
۳- مأخذ دیه وشروط وجوب آن درفقه اسلامی
۴- موارد وجوب دیه درفقه اسلامی
۵- مقداردیه درفقه اسلامی
۶- مقدار ارش زخمهای سروصورت وبدن
۷- دوطرف دیه درفقه اسلامی
۸- جدایی انداختن میان کیفر وعوض مالی وچگونگی دیه درآن میان
۹- عوض مالی ، فلسفه وعناصر جوهری آن
۱۰- چگونگی دیه درشریعت اسلامی
http://www.majdpub.com/showbook.asp?id=%7B00000268-0000-0000-0000-000000000000%7D
همچنین کتاب دیه یا مجازات مالى نوشته صالحى، فاضل، در این زمینه مطلب دارد.
کتاب دیه یا مجازات مالى کتابى است که قانون دیات را شرح نموده و متن آن از متن قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 مجلس شوراى اسلامى است و محسناتى دارد که ذیلاً ذکر مى‏شود: 1. مواردى که قانونگذار آن را احصا نکرده از منابع فقهى جمع آورى و ذکر شده. 2. در این کتاب علاوه بر شرح قلمى، تصویر اعضاى بدن انسان درج شده که در حقیقت قانون را شرح تصویرى نموده است، 3. براى روشن شدن موارد ریز دیه جدول‏هایى ابتکارى درج شده که قانون را دسته‏بندى و فهم آن را آسان نموده است 4. بررسى مختصرى از تاریخ دیه در اقوام و ملل گذشته شده است 5 . مرجحاتى دال بر مجازات بودن دیه جمع آورى و ذکر شده است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تاریخچه دیه) (تاریخ دیه) (تاريخ ديه) (تاریخچه دیه ) ( محشای قانون دیات رایگان) ()