پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اشکالات برنامه ی زیر را مشخص نمایید.

#include
#include
void main()
{
       clrscr();
    int n;
    char c;
    printf(“Please Enter n ”);
    scanf(“%d”,&n);
   printf(“%d”,MyFunction(n));
   getch();
}
char  MyFunction( n)
{
    char ch1,ch2;
    scanf(“%c,%c”,ch1,ch2);
    if(n>10)
        return ch1;
    else
        return ch2;
}

1 پاسخ 1

برنامه قراره چیکار بکنه؟ کامپایل نمیشه یا نتیجه کارش درست نیس؟


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده