پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برنامه ای بنویسید که معدل 50 دانشجو را خوانده و در آرایه ای قرار دهد، سپس بیشترین معدل و محل وجود آن را مشخص کند.

1 پاسخ 1

چواب برنامه به زبان C :
اگر نمایش مناسب نمی باشد می توانید فایل زیر را دانلود کنید
http://uplod.ir//gpa.cpp.htm

#include
#define Count 50    //Number of Students
int main (int argc, char** argv)

   float Avgs[Count];  //An array to store GPA of Students
   float MaxValue = -100000;  //A variable to hold maximum GPA
   int   MaxIndex= -1;        //A variable to hold the Index of Maximum GPA
   printf("Welcome\r\n");     //Say greetings to user
   for( int iCounter=0;iCounter   {
      printf("Enter GPA of Student [%d]",iCounter);  //Show the number of current student
      scanf("%f",&Avgs[iCounter]);                   // get the GPA of current student
      if(Avgs[iCounter]>MaxValue)         //Compare the new GPA with Maximum GPA
      {
     MaxValue=Avgs[iCounter];         //If it is greater store it
         MaxIndex = iCounter;
      }
   }
   printf("All %d GPA are got, Maximum GPA is %f which belongs to student No %d",Count,MaxValue,MaxIndex);
   printf("press a key to exit ....");
   getchar();
   return 0;
}


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برنامه ای بنویسید که) (برنامه ای بنویسید که ) (برنامه اي بنويسيد كه) (برنامه ای بنویسید) (برنامه ای بنویسید که حروف) (برنامه ای برای دانشجویان و معدل به زبان c) (برنامه ای بنویسیدکه معدل 50 دانشجو دریافت )