پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در نمایش صف حلقوی به کمک آرایه، چرا از یک خانه آرایه استفاده نمی شود؟
الف) اندیس خانه مزبور صفر است
ب) به عنوان رزرو برای مواقع خاص نگه داشته می شود     
ج) برای ارتباط خانه ی آخر با خانه ی اول آرایه می باشد    
د)در صورت استفاده، پر و خالی بودن صف با یکدیگر اشتباه می شود.

1 پاسخ 1

د صحیح است چون در هر لحظهn-1 عنصر در آرایه وجود دارد می توان بین پر و خالی بودن صف تمایز قایل شد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صف حلقوی) (آرایه حلقوی)