پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام یک از اصطلاحات زیر یک صف را توصیف می نماید؟
الف) LIFO                 ب) FILO                  ج) FIFO                 د) LILO

1 پاسخ 1

FIFO اولین ورودی اولین خروجی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()