پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرتبه زمانی شبه کد زیر چیست؟
الف) n                ب) n2                   ج) logn                د) nlogn

for (int i = 1; i <= n; i++)
       for (int j = 1; j <= n; j++)
             x++;


1 پاسخ 1

n * n = n2  : 
j: n times
i : n times


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرتبه زمانی) ()