پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ضمن ترجمه آیه نکات مهم تفسیری هر عبارت را بیان نمایید (برای تمرکز در تفسیر روی کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده تمرکز نمایید)

الف) انما النجوی من الشیطان لیحزن الذین امنوا و لیس بضارهم شیا الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المومنین

ب) و یتنجون بالاثم و العدوان و معصیت الرسول و اذا جاوک حیوک بما لم یحیک

ج) یا ایها الذین امنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجت و الله بما تعملون خبیر

1 پاسخ 1

الف )

مراد از (نجوى ) - به طورى که از سیاق استفاده مى شود - نجوایى است که آن روز در بـیـن مـنـافـقین و بیماردلان جریان داشته، نجوایى که از ناحیه شیطان بوده. به این مـعـنـا که شیطان عمل را در دلهایشان جلوه داده بود و تشویقشان کرده بود که با یکدیگر نـجـوى کـنـنـد تـا مـسـلمـانـان را انـدوهـگـیـن و پـریـشـان خـاطـر کـنـنـد، تـا خیال کنند مى خواهد بلایى بر سرشان بیاید.

خـداى سـبـحـان بـعـد از آنکه نجوى را با آن شرایط براى مؤمنین تجویز کرد، مؤمنین را دلگـرم و خـاطـر جـمع کرد که این توطئه ها نمى تواند به شما گزندى برساند، مگر بـه اذن خـدا، چـون زمـام امـور هـمـه بـه دسـت خـدا اسـت، پـس بـر خـدا تـؤ کـل کـنـیـد، و از ضـرر نـجواى منافقین اندوهگین نشوید که خدا تصریح کرده به این که : (و مـن یـتـوکـل عـلى اللّه فـهـو حـسـبـه ) و وعـده داده کـه هـر کـس بـر او تـؤ کـل کـنـد خـدا بـرایـش کـافـى اسـت، و بـا ایـن وعـده وادارشـان مـى کـنـد بـر تـؤ کل و مى فرماید: که تؤ کل از لوازم ایمان مؤمن است، اگر به خدا ایمان دارند باید بر او تـؤ کـل کنند که او ایشان را کفایت خواهد کرد. این بود معناى (و لیس بضارهم شیئا الا باذن الله و على اللّه فلیتوکل المومنون ).


ب) سـیـاق آیـات خـالى از ایـن دلالت نـیـسـت کـه آیـه شـریـفـه در مـقـام تـخـفـیـف و رخـصـت نـازل شـده، و در آن خـطـاب را مـتـوجـه مؤمنین واقعى کرده، مى فرماید: شما مى توانید نجوى کنید،

بـه شـرطـى کـه نـجـوایـتـان تـوام بـا اثـم و عـدوان و مـعـصـیـت رسـول نـباشد، بلکه تناجى به بر و تقوا باشد. منظور از بر تمامى کارهاى خیر است کـه در مـقـابـل کـلمه (عدوان ) قرار گرفته، و منظور از (تقوى ) آن عملى است که (اثـم ) نـبـاشـد. آنـگـاه مـطـلب را بـا امـر بـه مـطلق تقوا و تهدید از قیامت نموده، مى فرماید: (و اتقوا الله الذى الیه تحشرون ).


(و اذا جـاوک حـیوک بما لم یحیک به اللّه ) - یعنى و چون نزد تو مى آیند درودى به تو مى فرستند که خدا آنطور درودى به تو نفرستاده، چون درود و تحیت خدا سلام است، کـه تـحـیـتـى اسـت مـبـارک و طـیـب، ولى آنـهـا (یـهـودیـان ) سـلام نـمى کردند، وقتى نزد رسـول خـدا (صـلى اللّه عـلیـه و آله وسـلم) مى آمدند مى گفتند (السام علیک ) و کلمه (سـام ) بـه معناى مرگ است، و طورى وانمود مى کردند که گفته اند: (السلام علیک ) - ایـن نـظـریه جمعى از مفسرین است. ولى با ظاهر آیه خیلى سازگار نیست، براى ایـن ضـمـیـر (اذا جاوک ) و (حیوک ) به موصولى برمى گردد که در جمله (الذین نـهـوا عـن النـجـوى ) است، و خواننده توجه فرمود که این جمله به روشنى نمى تواند شامل یهود باشد.
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده