پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی سید کاظم ارفع چگونه است؟

1 پاسخ 1

سید کاظم ارفع ( 1381 ش )

ترجمه سید کاظم ارفع در سال 1381 توسط انتشارات فیض کاشانی به چاپ رسید. مزیت این ترجمه در روانی عبارات خوشخوانی آنهاست.عبارت آن بسیار ساده ،بی پیرایه و قابل فهم عموم است هر کس به راحتی می تواند از این ترجمه استفاده کند. بر این ترجمه انتقاداتی نیز وارد شده است از جمله: عاری بودن ترجمه از هرگونه توضیح حتی در موارد ضروری و برخی اشتباهات که از عدم دقت در مسائل ادبی سرچشمه گرفته است.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سید کاظم ارفع) (www.porseshkadeh.com)