پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محیط مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مثلث؟

1 پاسخ 1

جمع 3 ضلع


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محیط مثلث) (محيط مثلث) (محیط مثلث چگونه بدست می آید) (محاسبه محیط مثلث) (محیط مثلث چگونه بدست می اید) () (محیط مثلث چگونه بدست میاید) (محیط مسلس) (محیط مثلث چگونه به دست می اید) (محاسبه محيط مثلث) (محیط مثلث ) (محيط مثلث ) (مساحت مثلث چگونه بدست می آید) (محیط مثلث چگونه به دست می اید؟) (مساحت مثلث چگونه بدست می اید) (محیط دایره چگونه بدست می آید) (محیط دایره چگونه بدست می اید) (محیط مستطیل چگونه بدست می آید) (مساحت مثلث چگونه بدست میاید) (مساحت مثلث) (مساحت مربع چگونه به دست می اید)