پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟

2 پاسخ 2

مجموع طول هردو قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2

یک ذوزنقه دو ضلع موازی دارد.

برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه می توان آن را به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم کرد و مساحت آن سه شکل بدست آمده را محاسبه کرد، بعد مساحت های آن سه شکل را با هم جمع می کنیم.


و یا بدین گونه مساحت را محاسبه می کنیم.

اگر یک ذوزنقه مشابه را وارونه در کنار ذوزنقه خود قرار بدهیم، می بینیم که یک متوازی الاضلاع داریم که پایه ی آن  b + a و ارتفاع آن  hاست.

حالا ما دو ذوزنقه داریم، پس مساحت یک ذوزنقه نصف همه ی مساحت متوازی الاضلاع می باشد.

2 ذوزنقه = 1 متوازی الاضلاع
1 ذوزنقه =
2/1 متوازی الاضلاع

مساحت متوازی الاضلاع برابربا  (a + b) h است.

چون که مساحت ذوزنقه ی اولی نصف مساحت متوازی الاضلاع می باشد، ما باید مساحت متوازی الاضلاع را بر 2 تقسیم کنیم تا مساحت ذوزنقه را بدست بیاوریم.


 

یک روش ساده تر و سریع تر برای محاسبه ی مساحت ذوزنقه به این صورت است که را حساب کنید و در ارتفاع ضرب کنید. (a, b) میانه یمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوذنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه) (مساحت زوزنقه) (مساحت ذوزنقه ) (مساحت ذوزنقه فرمول) (نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه) (ذوذنقه) (فرمول محاسبه مساحت ذوزنقه) (اثبات مساحت ذوزنقه) (ذوزنقه مساحت) (محاسبه مساحت ذوذنقه) (مساحت زوذنقه) (فرمول مساحت ذوزنقه) (روش محاسبه مساحت ذوزنقه) (شکل ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه با شکل) (مساحت ذوذنقه ) (مساحت انواع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) () (طریقه محاسبه مساحت ذوزنقه) (بدست اوردن مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه چه گونه یدست می اید) (فرمول مساحت ذوذنقه) (ذوزنقه ) (محاسبه ذوزنقه) (زوزنقه) (مساحت+ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه مختلف الاضلاع) (مساحت ذوزنقه) (مساحتذوزنقه) (مسا حت ذوزنقه) ( ذوزنقه) (محاسبه ذوذنقه) (محاسبه مساحت زوزنقه) (نحوه محاسبه مساحت ذوذنقه) ( مساحت ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (محاسبه مساحت ذوزنقه ) (مساحت) (فرمول محاسبه ذوزنقه) (انواع ذوزنقه) (انواع زوزنقه) (محاسبه مساحت زوذنقه) (مساحت ذونقه) (مساحت ذوزنقه؟) (مساخت ذوزنقه) (محاسبه مساحت) (مساحت ذوزنفه) (محاسبه مساحت زمین) (ذوذنقه ) (آموزش مساحت ذوزنقه) (مساحت زوزنقه ) (محاسبه محیط ذوزنقه) (ارتفاع ذوزنقه) (محاسبه+مساحت+ذوزنقه) (نحوه محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (فرمول محاسبه مساحت زوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت زوزنقه) (بدست آوردن مساحت ذوزنقه) (روش محاسبه ذوزنقه) (محاسبه ارتفاع ذوزنقه) (مساحت ذوزنقه) (مساحت+ذوذنقه) (اثبات فرمول مساحت ذوزنقه) (تعیین مساحت ذوزنقه) (مسحات ذوزنقه) ("مساحت ذوزنقه") (مساحت ذو ذنقه) (مساحت ذوذنقه؟) (چگونه مساحت) (روش محاسبه مساحت زمین) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه) ( محاسبه مساحت ذوزنقه) (مساحت ذو زنقه چگونه بدست می اید ) (اثبات مساحت لوزی) ("ذوزنقه") (مساحت ذوزنغه) (محاسبه مساحت یک ذوزنقه) (مسا حت ذوذنقه) (مساحت ذوذنقه) (مساحت ذوذنقه) (نحوه محاسبه مساحت) (محاسبه زوزنقه) (پاسخ مساحت ذوزنقه ولوزی.) (مساحت لوزی چگونه بدست می آید) (محاسبه مساحت لوزی) (سوال از محاسبه ی مساحت دایره) (محاسبه مساحت ) (مسا حت ذوذ نقه چگو نه به دست می آید) (محاسبه ی مساحت ذوزنقه ی ) (محاسبه محیط زوزنقه) (مساحت متوازی الاضلاع) (area of 1. ذوزنقه) (روش اثبات مساحت لوزی) (فرمول محاسبه محيط دايره) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) (چگونه مساحت ذوزنقه را)