پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت دایره؟

1 پاسخ 1

مساحت دایره = شعاع دایره به توان دو ضرب در عدد پی که برابر 3.14 می باشد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت دایره) (محاسبه مساحت دایره) (مساحت دایره چگونه بدست می آید) (مساحت دايره) () (محیط دایره چگونه بدست می آید) (مساحت دایره چگونه بدست می اید) (مساحت دایره ) (مساحت دایره چگونه به دست می اید) (قطر دایره چگونه بدست می آید) (چگونه مساحت دایره) (مساحت دایره چگونه بدست میاید) (محاسبه شعاع دایره) (محاسبه مساحت دايره) (محاسبه سطح دایره) (مساحت دایره چگونه بدست می آید؟) (جواب مساحت دایره) (محیط دایره چگونه بدست می اید) (محیط دایره چگونه به دست می آید) (مساحت دایره چگونه) (مساحت+دایره) (محاسبه دایره) (مساحت دايره جطور بدست مي آيد؟) (شعاع دایره چگونه بدست می آید) (محیط دایره چگونه بدست میاید) (محىط داىره) (محیط دایره چگونه محاسبه می شود) (مساحت و محیط دایره چگونه بدست می اید) (چگونه محیط دایره به دست می آید) (چگونه محاسبه محیط دایره) (محیط دایره چگونه حساب میشود) (محیط دایره چگونه محاسبه میشود) (محیط دایره چگونه بدست می اید؟) (محاسبه مساحت) (عدد پی چگونه به دست می آید ؟) (شعاع دایره) (محيط دايره چگونه بدست مي آيد) (شعاع دایره چگونه بدست می اید) (محیط دایره چگونه به دست می اید) (مساحت دايره جكونه بدست ميايد) (دایره) (مساحت مربع چگونه به دست می اید) (مساحت مستطیل چگونه به دست می آید) (محيط دايره چگونه بدست مي آيد؟) (شعاع دايره) (محیط دایره چگونه بدست می آید؟) (محاسبه شعاع دايره)