پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مستطیل؟

1 پاسخ 1

برای محاسبه مساحت مستطیل کافی است، حاصلضرب طول و عرض آن را بدست آورید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت مستطیل) (محاسبه مساحت مسـتطیـــــــل) (مساحت مستطیل چگونه بدست میاید) (مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟) (محیط مستطیل چگونه بدست میاید) (مساحت مستطيل) (مساحت مستطیل چگونه بدست می آید) () (محاسبه مساحت مستطيل) (مساحت مستطیل چگونه بدست می اید) (محیط مستطیل چگونه بدست می آید) (مساحت مسطتیل) (محاسبه مساحت) (مساحت مستطیل چگونه به دست می آید) (مساحت مربع چگونه بدست می آید) (محاسبه محیط مستطیل) (مساحت مستطیل ) ("مساحت مستطیل") (محاسبه مساحت مربع) (مساحت مستطیل) (مساحت مسطتيل) (محیط مستطیل چگونه بدست می اید) (مساحت مستطيل چگونه بدست ميآيد؟) (محاسبه مساحت ) (مستطیل) (مساحت مربع چگونه به دست می اید) (مساحت مربع چگونه بدست می اید) (مساحت لوزی چگونه بدست می آید) (محیط مستطیل چگونه به دست می آید) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) (مسا حت مسططیل) (محیط مستطیل چگونه بدست می آید؟) (محاسبه مساحت مربع )