پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


2 پاسخ 2

Use caseشامل تمام آن چیزهایی است که درون سیستم قرار دارد. عامل شامل تمام آن چیزهایی است که خارج از سیستم قرار دارد.
use case به منظور شناسایی نیازهای که قرار است توسط سیستم مورد نظر برآورده شود و همچنین موارد استفاده ی آن، مورد استفاده قرار می گیرد. این نیازها غالبا مربوط به طراحی هستند. بنابراین زمانی که سیستمی برای شناسایی قابلیت ها و عملیات قبل اجرای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، دیاگرام های use case آماده سازی شده و عملگرهای (actor) آن شناسایی می شوند. موارد استفاده ی نمودارهای use case را به طور خلاصه میتوان : 1. شناسایی موارد کاربرد سیستم و نیازهایی که قرار است برآورده سازد. 2. ارائه ی نمای خارجی از سیستم. 3. شناسایی عوامل داخلی و خارجی که سیستم را تحت تاثیر قرار می دهند. 4. نمایش تعامل و interaction مابین موارد کاربرد در قالب عملگرها (کارکرد ارائه شده توسط یک سیستم را در قالب بازیگران (Actor) واهداف آنها که به صورت مورد کاربرد نمایش داده می‌شوند و وابستگی بین موردهای کاربرد، مدلسازی می‌کند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(use case چیست) (use case چیست؟) (use caseچیست) (usecase چیست؟) (یوزکیس چیست) (usecase چیست) (use caseچیست؟) (use case چيست) (case چیست) () (چیستuse case) (چیست use case) (use case چیست ) (case چیست؟) (use-case چیست؟) (use case چیست ؟) (use چیست؟)