پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور زیمباوه چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت زیمباوه (Zimbabwe) هاراره (Harare) می باشد.
هراره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت زیمباوه) (نام قدیم پایتخت زیمباوه) (مرکز زیمباوه) (مرکز زیمبابوه) (پایتخت زیمبابوه) (پايتخت زيمباوه) (نام قدیم پایتخت زیمبابوه) (مركز زيمباوه) (مرکززیمباوه) (پایتخت کشور زیمباوه) (مرکز کشور زیمباوه) (نام مرکز زیمبابوه) () (نام پایتخت زیمبابوه) (مركز زيمبابوه) (مرکززیمبابوه) (مرکز زیمباوه کجاست) (نام پایتخت زیمباوه) (پایتخت زیمباوه ) (کشور زیمباوه) (پایتخت زیمبابوه کجاست) (نام قدیم هراره) (مرکز زینباوه) (زیمباوه) (پایتخت کشور زیمبابوه) (نام پايتخت زيمبابوه) (پایتخت زیمباوه کجاست) (زیمبابوه کجاست) (مرکز زیمبابو) (پايتخت كشور زيمباوه) (نام قديم پايتخت زيمباوه) (نام قدیم پایتخت زیمباوه چیست) (نام پایتخت قدیم زیمباوه) (نام قدیم پایتخت زیمباوه ) (نام مرکز زیمباوه) (مرکز زیمباوه ) (پايتخت زيمبابوه) (نام قدیم پایتخت زیمبابوه ) (زیمباوه کجاست) (مرکز زیمبابوه کجاست) (پایتخت قدیم زیمباوه) (مرکز زيمباوه) (پايتخت كشور زيمبابوه) (مرکز کشور زیمبابوه) (پایتخت کشورزیمباوه) (پایتخت کشور زینباوه) (مرکز زیمبابه) (مرکز زيمبابوه) (زيمباوه) (مرکززینباوه) (مركززيمباوه) (نام قدیمی پایتخت زیمباوه) (نام قدیم پایتخت کشور زیمباوه) (نام قدیم پایتخت زیمبابو) (نام قدیم هراره پایتخت زیمباوه) (مرکززيمباوه) (نام قدیمی پایتخت زیمبابوه) (نام قدیم هاراره) (مرکز زین باوه) (کشور زیمبابوه) (مركز زينباوه) (پایتخت زیمباوه) (پایتخت زیمباوه ) (مرکزکشورزیمباوه) (پایتخت زیمبابوه کجاست؟) (نام قدیم پایتخت زیمبامبو) ( پایتخت زیمباوه) (کشور زینباوه) (پایتخت زينباوه)