پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


منظور از مهندسی اینترنت در شبکه های کامپیوتری چیست؟

1 پاسخ 1

اگر بخواهیم به صورت مسامحه آمیز پاسخ دهیم تقریباً به کلیه اصول، قواعد، محاسبات، قوانین، استانداردها، ابزارها و فناوریهائی گفته میشود که در پشته پروتکلی TCP/IP وجود دارند و برای ایجاد بسترهای ارتباطی اینترنت (در تمامی سطوح پنجگانه) آن به کار برده میشوند، مهندسی اینترنت گفته میشود!


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مهندسی اینترنت چیست) (مهندسی اینترنت چیست؟) ()