پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدامیک از حیوانات همه چیز را خاکستری میبیند؟

1 پاسخ 1

روباهمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حیوانی که همه چیز را خاکستری میبیند) (کدام حیوان خاکستری می بیند) (کدام حیوان همه چیز را خاکستری می بیند) (حیوانی که خاکستری میبیند) (کدام حیوان تصویر را خاکستری میبیند) (کدام حیوان خاکستری میبیند) (کدام حیوان همه چیز را خاکستری میبیند) (حیوانی که همه چیز را خاکستری می بیند) (حیوانی که خاکستری می بیند) (حیوان خاکستری بین) (حیوانی که خاکستری میبینه) (کدام حیوان همه چیز را خاکستری میبیند؟) (کدام جانور همه جا را خاکستری میبیند) (کدام حیوان همه چیز را)