پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدامیک از حیوانات همه چیز را خاکستری میبیند؟

1 پاسخ 1

روباهمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حیوانی که همه چیز را خاکستری میبیند) (کدام حیوان خاکستری می بیند) (کدام حیوان همه چیز را خاکستری می بیند) (حیوانی که خاکستری میبیند) (کدام حیوان تصویر را خاکستری میبیند) (کدام حیوان خاکستری میبیند) (کدام حیوان همه چیز را خاکستری میبیند) (حیوانی که همه چیز را خاکستری می بیند) (حیوانی که خاکستری می بیند) (حیوان خاکستری بین) (حیوانی که خاکستری میبینه) () (کدام حیوان تصویر را خاکستری می بیند) (کدام حیوان تصویر را خاکستری می بیند؟) (حیوانی که همه چیزراخاکستری میبیند) (حیوانی که همه چیز راخاکستری میبیند) (کدام حیوان همه چیز رو خاکستری میبینه) (حیوانی که تصویر را خاکستری میبیند) (کدام حیوان همه چیز را خاکستری میبیند؟) (حیوانی ک خاکستری میبیند) (کدام حیوان تصاویر را خاکستری میبیند) (چه حیوانی خاکستری میبیند) (کدام جانور همه جا را خاکستری میبیند) (کدام حیوان تصویر خاکستری میبیند) (کدام حیوان تصویرراخاکستری میبیند) (حیوانی ک همه چیز را خاکستری میبیند) (حیوانی که همه چیز را خاکستری میبینه) (کدام حیوان رنگها را خاکستری می بیند) (کدام حیوان همه چی رو خاکستری میبینه) (حیوانی ک تصویر را خاکستری میبیند) (کدام حیوان همه چیز را) (حیوانی که سیاه و سفید میبیند) (کدام حیوان همه چیو خاکستری میبینه) (کدام حیوان است که همه چیز را خاکستری میبیند) (حیوانی که همه چیز رو خاکستری میبینه) (حیوانی که همه چیز خاکستری میبیند) (کدوم حیوان همه رنگ ها را خاکستری میبینه) (حیوانی که خاکستری رنگ میبینه)