پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیت منطقی AND چگونه با استفاده از آتوماتای wireworld پیاده سازی می شود؟

1 پاسخ 1

انواع مختلف گیت های منطقی AND پیاده سازی شده در آتوماتای wireworld در شکل های زیر نشان داده شده است. تفاوت این گیت ها در تاخیر آنها در تولید خروجی می باشد. زمان گذر این گیت ها از زمان ورودی الکترون به انتهای سیم ورودی تا خروج آن از ابتدای سیم خروجی اندازه گیری می شود. فاصله بین الکترون های ورودی نباید از آن زمان تاخیر یک گیت کمتر باشد.
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گیت منطقی and)