پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قوانین آتوماتای wireworld چیست؟

1 پاسخ 1

آتوماتای wireworld توسط برایان سیلورمن (Brian Silverman) معرفی گردید. با استفاده از این اتوماتا می توان انواع گیت های منطقی را پیاده سازی کرد. با کنار هم قرار دادن این گیت های منطقی می توان مدارهای بسیار پیچیده الکتریکی توسط اتوماتای سلولی شبیه سازی و تولید کرد.

آتوماتای wireworld دارای 4 حالت است:
1- حالت پس زمینه یا Background
2- حالت سر الکترون یا Electron Head
3- حالت ته الکترون یا Electron Tail
4- حالت سیم یا Wire

در هر مرحله حالت هر سلول بر اساس قوانین اتوماتا تغییر پیدا می کند. قوانین آتوماتای wireworld عبارتند از:
1- پس زمینه هیچگاه تغییر نمی کند
2- سر الکترون تبدیل به دم الکترون می شود
3- دم الکترون تبدیل به سیم می شود
4- یک سلول سیم به سر الکترون تبدیل می شود اگر یک یا دو همسایه از هشت همسایه آن (همسایگی مور) در حالت سر الکترون باشد.

یک جفت متوالی از دم و سر الکترون در واقع تشکیل یک الکترون می دهند و این الکترون قادر است با این قوانین در طول یک رشته سلول سیم حرکت نماید.

THWWW->WTHWW


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آتاماتای سلولی چیست؟) (قوانین اتوماتای سلولی) (اتوماتای سلولی) (اتوماتا)