پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یک قانون اکثریت - اقلیت N-M برای مدل آتوماتای Brian Brain پیشنهاد کنید.

1 پاسخ 1

M={2}
N={0,1,2,3,4,5,6,7,8}


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()