پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در matlab، اگر ماتریسی از اعداد داشته باشیم و بخواهیم به صورت سطوح خاکستری نشان (imshow) نشان دهیم، نه به صورت سیاه و سفید از چه دستوری استفاده کنیم؟

1 پاسخ 1

c=gray2ind(matris)

imshow (c)

از این دو دستور می توان استفاده کرد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()