پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام جزایر قناری در اقیانوس آرام، از کدام حیوان گرفته شده است؟

1 پاسخ 1

همانطور که در سوال نیز ذکر شده است، جزایر قناری در اقیانوس آرام واقع شده است و نام جزایر قناری از حیوان توله سگ گرفته شده است. اسم لاتین آن insularia canaria یعنی جزایر توله سگ می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام جزایر قناری از کدام حیوان گرفته شده؟) (نام جزایر قناری از کدام حیوان) (نام جزایر قناری از چه حیوانی گرفته شده) (نام جزایر قناری) (نام جزایر قناری از کدام حیوان گرفته شده) (نام جزایر قناری از کدام حیوان گرفته شده است) (نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟) (نام جزایر قناری از چه حیوانی گرفته) (اسم جزایر قناری) (نام جزایر قناری در اقیانوس اطلس از کدام حیوان گرفته شده است ؟!) (جزایر قناری در اقیانوس آرام) (نام جزایرقناری ازچه حیوانی گرفته شده) (نام جزایرقناری ازکدام حیوان گرفته شده) (نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است ؟!) (نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از چه حیوانی گرفته شده است) () (نام جزاير قناري) (نام جزایر قناری از کدام حیوان گرفته شده است؟) (نام جزاير قناري از كدام حيوان گرفته شده) (نام جزایر قناری در اقیانوس آرام) (نام جزایر قناری در اقیانوس اطلس از کدام حیوان گرفته شده است) (نام جزایر قناری ازکدام حیوان گرفته شده) (نام جزایر قناری از کدام حیوان گرفته شده است ) (نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده؟) (نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است ) (نام جزایر قناری در اقیانوس ارام) (جزایر قناری در اقیانوس اطلس) (نام جزایر قناری ازکدام حیوان گرفته شده )