پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند؟

1 پاسخ 1

انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، جنبشی سیاسی در روسیه بود که در سال ۱۹۱۷ با سرنگونی دولت موقت که بعد از حکومت تزارها به روی کار آمده بود به اوج خود رسید و به برپایی اتحاد شوروی (که تا سال ۱۹۹۱ برقرار بود) انجامید. این انقلاب در دو مرحله صورت گرفت:

* ابتدا انقلاب فوریه ۱۹۱۷ بود که تزار نیکولای دوم، آخرین تزار روسیه، را از سلطنت خلع کرد.این انقلاب پس از کمی کش و قوس دولت موقت، به رهبری الکساندر کرنسکی، را به قدرت رساند.
* دومین مرحله، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ است. انقلاب اکتبر که تحت نظارت حزب بلشویک (منشعب از حزب سوسیال-دموکرات کارگری روسیه) و به رهبری ولادیمیر لنین به پیش می‌رفت، قدرت را طی یک یورش نظامی همه جانبه به کاخ زمستانی سن پترزبورگ و سایر اماکن مهم از دولت موقت گرفت. در این انقلاب افراد بسیار کمی کشته شدند. در طول این انقلاب در شهرهای اصلی روسیه همانند مسکو و سن پترزبورگ رویدادهای تاریخی برجسته‌ای رخ دادند. انقلاب در مناطق روستایی و رعیتی نیز پابه‌پای مناطق شهری در حال پیشروی بود و دهقانان زمین‌ها را تصرف کرده و در حال بازتوزیع آن در میان خود بودند.
کمونیست ها در روسیه سالگرد انقلاب کبیر اکتبر را همراه با تظاهرات گسترده طی روزهای 25-26 اکتبر (7-8 نوامبر بر اساس تقویم جدید) در کل کشور جشن می گیرند.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جشن انقلاب اکتبر روسیه) (روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن میگیرند) (انقلاب اکتبر روسیه) (روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند) (روسها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند؟) (جشن انقلاب اکتبر) (جشن انقلاب اکتبر در روسیه) (روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟) (روسها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن میگیرند) (روسها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند) (روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند؟) (انقلاب اكتبر روسيه) (جشن انقلاب اکتبر روس ها) (انقلاب اکتبر روسها) (جشن انقلاب روسیه) (روس ها در چه ماهي انقلاب اکتبر را جشن مي گيرند؟) (جشن انقلاب اكتبر روسيه) () (انقلاب اکتبر روسیه در چه ماهی بود) (انقلاب اکتبر) (جشن انقلاب اکتبر ) (جشن انقلاب اکتبر روسها) (روس ها درچه مایجشن اکتبر گرفتند) (جشن انقلاب اكتبر) (انقلاب اکتبرروسیه) (روس‌ها در چه ماهي انقلاب اكتبر را جشن مي گيرند؟) (روس‌ها در چه ماهی انقلاب اكتبر را جشن می گیرند؟) (انقلاب اکتبر در چه ماهی) (روسها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟) (انقلاب اکتبرروسیه وجشنهای آن) (جشن انقلاب روس ها) (روسهادرچه ماهی انقلاب اکتبرراجشن میگیرند) (روس ها در چه ماهي انقلاب اکتبر را جشن ميگيرند؟) (روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند؟ ) (انقلاب اکتبر روس ها) (روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن میگیرن) (جشن انقلاب روسها) (روس هادرچه ماهی انقلاب اکتبرراجشن میگیرند) (تاریخ جشن انقلاب اکتبر روسیه) (انقلاب اکتبر در چه ماهی بود) (جشن انقلاب اکتبر روس) (روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند ؟) (جشن روس ها برای انقلاب) (روس ها درچه ماهی انقلاب اکتبر راجشن میگیرند؟) (روس ها در چه ماهی انقلابشان را جشن میگیرند؟) (اکتبر چه ماهی است) (انقلاب روس در چه ماهی بود ) (جشن اکتبر روس) (وسها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند)